Tìm kiếm nhiều: RonaldJack F18     ZKTeco K21     LS 2208    EZ 1100
Hotline

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công bằng thẻ SC103

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công bằng thẻ  SC103

   Dưới dây chúng tôi xin giới thiệu các sử dụng máy chấm công bằng thẻ từ cảm ứng SC103 vào mục đích chấm công cho các đơn vị đã và đang sử dụng

SC103

 Đăng ký người dùng:

 Đăng ký thẻ nhân viên:

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→Đăng ký người dùng →Ok → Đăng ký Thẻ → OK → Đặt ID cho nhân viên → cho thẻ vào quét→Ok→OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký thẻ mới thì nhấn “OK”  và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không thì nhấn “ESC”

 Đăng ký mật mã:

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→Đăng ký người dùng→Ok → Đăng ký mật mã → OK → Đặt ID cho nhân viên→ Ok→ nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) →nhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) → OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”

  Đăng ký cả mật mã và thẻ:

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→Đăng ký người dùng →Ok → Reg Card&Pwd  → OK →Đặt ID cho nhân viên→ cho thẻ vào quẹt → Ok→ nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) →nhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) → OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, đặt mật mã nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”.

 Đăng ký Quản trị thiết bị:

 Đăng ký thẻ quản trị:

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→Đăng ký quản trị→Ok → Đăng ký thẻ → OK →Chọn quyền cho người quản trị →OK → Đặt ID cho quản trị → cho thẻ vào quét→Ok→OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký thẻ mới thì nhấn “OK”  và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không thì nhấn “ESC”

 Đăng ký mật mã

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Q.l nguoi dung→Ok→Dang ki quan tri →Ok → Dang mat ma → OK→Chọn quyền cho người quản trị → OK → Đặt ID cho nhân viên→ Ok→ nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) →nhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) → OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”

 Đăng ký cả mật mã và thẻ:

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→ Đăng ký quản trị →Ok → Reg Card&Pwd  → OK →Chọn quyền cho người quản trị → Đặt ID cho quản trị → cho thẻ vào quẹt → Ok→ nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) →nhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) → OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, đặt mật mã nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”.

– Lưu ý: cấp độ phân quyền từ cao tới thấp: “Quan tri, giam sat, nguoi dung”. Phân quyền cấp thấp hơn không xóa được phân quyền cấp cao hơn.

Xóa bỏ nhân viên:

Menu→Xác nhận quản trị (bằng thẻ hoặc mật mã nếu có) →Quản lý nguoi dung→ OK →Xoá bỏ→Ok→ Nhập ID cần xóa→ Ok

Thay đổi quyền quản trị thiết bị:

 Thiết bị đã đăng ký quản trị thì không thể xóa quyền quản trị mà chỉ có thể thêm quyền quản trị trực tiếp trên thiết bị. Muốn xóa quản trị thì phải thao tác trên phần mềm.

Thay Đổi Địa chỉ IP Trên đầu đọc:

Menu→ xác nhận quản trị (nếu có) →Tùy chỉnh→Ok→Chọn Cổng→Địa chỉ IP→Ok → nhập địa chỉ IP và OK để lưu lại.             

Như vậy là việc cài đặt các thông số và đăng ký thẻ cho nhân viên trên máy chấm công bằng thẻ từ SC103 được hoàn thành. Chúc các bạn sử dụng hiệu quả thiết bị cho đơn vị của mình.

 

Chia sẻ bài viết

Về tác giả: HOÀNG NGỌC THƯƠNG

0 Bình luận

Chat Zalo